Verwerkingsovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

Partijen

De bij Mijngrossier.nl, Mijngrossier.be en/of Mongrossiste.be (dan wel een daaraan verbonden website) aangesloten garage die door inloggen op de website deze verwerkersovereenkomst heeft geaccepteerd (hierna de Garage); en

De (indirecte) dochtermaatschappij van LKQ Corporation die Mijngrossier aanbiedt, zijnde Van Heck & Co B.V., LKQ Belgium bvba of Van Heck Interpiece NV dan wel een gelieerde vennootschap (hierna de Verwerker; hierna gezamenlijk Partijen;)

Overwegende, dat

 • De Garage gebruik maakt of wenst te maken van de functionaliteiten aangeboden door de Verwerker binnen of in het kader van de website Mijngrossier.nl, Mijngrossier.be, Mongrossiste.be dan wel een daaraan verbonden website (de Website);
 • De Website de Garage de mogelijkheid biedt om persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) van zijn klanten (waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens etc.) in te voeren ten behoeve van (onder andere) het plaatsen van bestellingen en generen van facturen en pakbonnen (de Persoonsgegevens);
 • De Garage aan de Verwerker binnen of in het kader van de Website toegang geeft tot de Persoonsgegevens zodat de Verwerker de Website kan draaien en onderhoud cq. updates hieraan kan plegen en daarnaast vragen of klachten van de Garage kan beantwoorden en/of oplossen dan wel uitvoering kan geven aan verzoeken van Gebruikers en/of Betrokkenen in het kader van de AVG (het Doel);
 • Partijen in dat kader de volgende afspraken wensen te maken.

Zijn het volgende overeengekomen:

 1. De Garage geeft de Verwerker hierbij toestemming tot het verkrijgen van toegang tot de Persoonsgegevens voor zover de Verwerker daar toegang toe dient te krijgen voor het bereiken van het Doel en onder de voorwaarden als hierna uiteengezet.
 2. De Verwerker zal de door de Garage in het kader van het Doel met haar gedeelde Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken in het kader van het Doel dan wel andere specifiek door de Garage verzochte opdrachten.
 3. De Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan nodig in het kader van het Doel of zoals anderszins door de Garage is vastgesteld. De Verwerker zal de Persoonsgegevens niet buiten de Website brengen anders dan met de Garage afgestemd en/of noodzakelijk om het Doel te kunnen bereiken.
 4. De in opdracht van de Garage door de Verwerker te verwerken Persoonsgegevens blijven eigendom van de Garage en/of de betreffende individuen wiens Persoonsgegevens het betreft (Betrokkenen).
 5. De Garage staat er jegens de Verwerker voor in dat zij alle benodigde uitdrukkelijke toestemmingen heeft verkregen van de Betrokkenen ten aanzien van ter beschikking gestelde Persoonsgegevens voor de in dat kader voorziene opslag, toegang en gebruik daarvan door of namens de Verwerker in overeenstemming met het Doel.
 6. Ten aanzien van de door de Garage met de Verwerker gedeelde Persoonsgegevens zal ieder van Partijen zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder in ieder geval begrepen de AVG.
 7. De Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken tenzij de verstrekking plaatsvindt in het kader van de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Betrokkene, op grond van een wettelijke verplichting of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie. Indien de Persoonsgegevens met een derde worden gedeeld dan zorgt de Verwerker ervoor dat met deze derde een overeenkomst wordt gesloten die voldoet aan de vereisten van de relevante wet- en regelgeving en deze Verwerkersovereenkomst.
 8. De Verwerker zal met betrekking tot de Persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, voorals als het gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszin verwerkte gegevens, per ongeluk of onrechtmatig.
 9. De Garage is gerechtigd de verwerking van de Persoonsgegevens, en in het bijzonder de door de Verwerker in acht te nemen beveiligingsmaatregelen, maximaal 1 maal per jaar op eigen kosten te doen controleren door een onafhankelijke auditor die aan geheimhouding is gebonden. Een dergelijke controle mag de werkprocessen van de Verwerker niet onnodig verstoren.
 10. Indien sprake is van een beveiligingslek en/of datalek van enige door de Garage met de Verwerker gedeelde Persoonsgegevens dan is de Garage, indien daar wettelijk toe verplicht, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het melden daarvan aan de toezichthouder en/of Betrokkenen. Om de Garage in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te kunnen voldoen, stelt de Verwerker de Garage uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 11. In geval van een verzoek van een Betrokkene om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van- of een verzoek tot overdraagbaarheid van zijn/haar Persoonsgegevens zoals bepaald in de AVG, dan verleent de Verwerker alle redelijke medewerking om de Garage in staat te stellen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn te voldoen aan haar verplichting.
 12. Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de periode waarin de Garage gebruik maakt of kan maken van de Website en de daarbinnen aangeboden diensten en kan niet tussentijds eenzijdig door een Partij worden opgezegd. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.